top of page

7. Jaká jsou moje práva v psychoterapii? 

Ať již přijímáte psychoterapii ve zdravotnictví jako pacient nebo jste klientem v soukromé terapeutické péči (tedy např. u mne), máte svá práva. Dotyčný odborník Vás o nich musí informovat a respektovat je. 

Psychologická péče ve zdravotnicví

 

Kliničtí psychologové jsou vázáni etickým kodexem AKP ČR a také Zákonem o zdravotních službách (372/2011 Sb). Kompletní seznam práv pacienta i s komentáři najdete na webu Ministerstva zdravotnictví ČR. Z těch nejdůležitějších jsou to třeba (vždy s jistým omezením):

 • právo vybrat si zdravotnické zařízení, pojišťovnu a lékaře

 • právo odmítnout zdravotnický výkon

 • právo na informace (a právo nebýt informován)

 • právo na soukromí

Státem proplácená péče o duševní zdraví má často výbornou kvalitu. Bohužel na sto tisíc lidí v ČR připadá jen 8 klinických psychologů, podle Světové zdravotnické organizace by jich mělo být 26 (pro zajímavost, v USA to je kolem 30, v Rakousku 80, zdaleka nejvíc pak v Argentině). Výsledkem je, že čekací lhůty se u nás pohybují kolem 4-6 měsíců a následně ještě není jisté, že mezi sezeními nebudou příliš dlouhé intervaly.

Psychologická péče mimo zdravotnictví

Většina psychologické péče v EU (a stejně tak v Česku) probíhá v soukromém sektoru. Ministerství zdravotnictví ČR to uznává a schvaluje provádění psychoterapie v soukromém sektoru. Bohužel zatím nemáme jednotný zákon o psychoterapii, a pro veřejnost je tím pádem problém rozlišovat kvalitu poskytovaných služeb.

Za tímto účelem vznikla profesní organizace psychoterapeutů (Česká Asociace pro Psychoterapii - ČAP), která udržuje seznam terapeutů, kteří splňují všechna potřebná kritéria. Žádost o registraci je ale dobrovolná, takže i odborníci, kteří na něm ještě v současnosti nejsou, můžou kritériá splňovat. Konkrétně se jedná o:

 

 1. VŠ titul z oboru relevantního pro psychoterapii (psychologie, medicína apod.)

 2. Psychoterapeutický výcvik který trvá min. 5 let, a obsahuje teorii, praxi, supervize, sebezkušenost, vlastní individuální terapii, v délce dohromady min. 700 hodin (v mém případě třeba 1650 hodin).

 3. Supervize (pravidelná konzultace vlastní praxe za účelem rozvoje psychoterapeutických dovedností)

 4. Kontinuální vzdělávání (mimo samostudia, tedy konference, přednášky apod., 30+ hodin ročně)

 5. Dodržování Etického kodexu ČAP, resp. Etického kodexu psychologické profese. Dohromady se jedná o 25 stran, namátkově z obsahu:

  • psycholog vykonává pouze činnost, na kterou má kompetenci a oprávnění

  • vyhýbá se vícečetným vztahům (např. protislužbám, vyšetření svých známých, samozřejmě je zakázán jakýkoliv sexuální kontakt mezi terapeutem a klientem)

  • dodržuje mlčenlivost, a to i po skončení spolupráce s klientem

   • Mlčenlivost psychoterapeuta mimo zdravotnictví není podmíněna zákonem, ale etickým kodexem jeho profese a příslušností k odborné organizaci, příp. smlouvou s klientem. Proto někteří terapeuti nabízí klientům na podpis smlouvu (vycházející z občanského zákoníku), ve které jsou definovány podmínky setkávání. Taková smlouva včetně GDPR informací může mít i několik stran, využívá se proto spíš souhlas v elektronické formě.

  • psycholog používá jen kvalitní psychodiagnostické metody - tedy takové, které mají známé a akceptovatelné psychometrické parametry, a chrání je před znehodnocením (např. je nezveřejňuje)

postupuje podle zásad praxe podložené důkazy a důkazů podložených praxí

 • Psycholog může být v soukromí třeba scientologem, provozovat holotropní dýchání nebo voodoo. Nicméně tyto fenomény nesmí ve své odborné roli popularizovat jako terapeutické metody. A to i pokud by existovaly studie jako "Voodoo zlepšuje náladu" nebo "Scientologie Vám pomůže líp se poznat a snížit úzkost ze smrti". Několik ojedinělých, úzce zaměřených studií totiž negarantuje efektivitu ani celkovou bezpečnost dané metody a nenahrazuje zdravý rozum nebo decký konsenzus.

eticky-kodex-psychoterapie-sarlatanstvi-pseudoveda-skeptik-vedecky-konsenzus.png

GDPR

 

Na psychoterapii se také vztahuje směrnice EU o ochraně soukromých údajů známá pod zkráceným názvem GDPR (General Data Protection Regulation). Zde je implementace této směrnice pro účely naší terapie:

 • Kdo - Vaše osobní údaje zpracovává (tedy jejich správcem je) Mgr. Vladimír Marček, Ph.D., IČO 88538494, e-mail info@psychoterapie-marcek.cz, telefon +420 775 028 771.

 • Proč - za účelem poskytnutí psychoterapeutických služeb a konzultací. 

 • Jaké údaje - jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail, zvláštní kategorie osobních údajů (tj. zejména údaje o zdravotním stavu, ale mohou sem patřit i údaje o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filosofickém přesvědčení nebo členství v odborech a údaje o sexuálním životě nebo sexuální orientaci).

 • Způsob zpracování - Vaše jméno a kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mail) využívám ke komunikaci s Vámi, zvláštní kategorie osobních údajů (například údaje o Vašem zdravotním stavu, osobních preferencích, způsobu života apod.) využívám k provádění své práce psychoterapeuta.

 • Sdílení údajů - Vaše osobní údaje sdílím pouze v případě potřeby a pouze se supervizorem v rámci svého dalšího profesního růstu, abych Vám mohl zajistit ty nejkvalitnější služby. Supervizorovi ovšem neposkytuji Vaše jméno ani kontaktní údaje.

 • Jak dlouho - Vaše osobní údaje budu uchovávat po dobu poskytování služeb a následně po dobu 3 let.

 • Vaše práva - v souladu s předpisy upravujícími ochranu osobních údajů máte právo:

  • Kdykoli odvolat udělený souhlas, a to pro každý z účelů zpracování samostatně

  • Vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o Vás zpracovávány

  • Vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů

  • Žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracování již dále není důvod

  • Žádat omezení zpracování údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich zpracování

  • Žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů jinému správci

  • Dostat odpověď na svou žádost adresovanou správci bez zbytečného odkladu

  • Podat stížnost proti tomuto zpracování u Úřadu na ochranu osobních údajů

​​Podávání stížností

 

Pokud máte pocit, že psycholog svým jednáním porušil zákon nebo etický kodex, můžete podat stížnost jeho nadřízenému nebo ji adresovat kterékoliv z následujících organizací (které je dotyčný členem):

 • Česká asociace pro psychoterapii (ČAP), více zde

 • Asociace klinických psychologů​ (AKP), více zde

 • Českomoravská psychologická společnost (ČMPS), více zde

bottom of page